Love DIY Contest 2019 #008 Rain Lau

2019-04-01 11:30

雖然我都覺得個袋整得好核突,不過真係整左好耐,改過design 好多次,拆左好多次,首先用左爛雨傘既布,靚得黎防水麻,用得唔好浪費,用左絲帶花,lace邊,閃閃色塊,閃閃石,閃閃皇冠,整比母親大人都好似少女味左啲啲,不過佢間唔時會指導一下小妹,因為初時真係太清,佢唔多歡喜,而家叫多左color,仲有閃閃石,佢都覺得ok,我都覺得人生係要繽紛一啲既。期願,我家既慳家女皇喎,當然要比個皇冠佢啦,希望lucky star日日照住佢啦,日日都心花怒放啦,有色彩繽紛既人生,總之健健康康,要乜有乜啦。😘😘😘

發表回應